گزینش گران و مدیران محترم مدارس استان تهران


1- فرم‌های قدیمی فاقد اعتبار می‌باشند لذا حتماً از فرم‌های جدید (سال 1391) استفاده شود.
2- حتماً از گزینشگران آموزش دیده و دارای کد مصاحبه گری استفاده نمایید.
3- سوالات و محور مصاحبه‌ها را طبق فرم شماره چهار (عناوین و محورهای مصاحبه) تنظیم نمایید و از سوالات متفرقه بپرهیزید.
4-‌ نکات مثبت و منفی در مصاحبه‌ها حتماً نوشته شود.
5- در قسمت ارزیابی نظر نهایی گزینش گر همراه با دلیل بیان گردد.
6- هر داوطلب باید دو برگ مصاحبه داشته باشد یعنی دو مصاحبه‌گر خواه همزمان و خواه جداگانه وی را مورد ارزیابی و گزینش قرار دهند.
7- از داوطلبانی که دارای نقص مدارک پرونده هستند به هیچ وجه تا تکمیل پرونده مصاحبه انجام نشود.
8- فرم تست پزشکی شماره دو نیازی به مراجعه به پزشک ندارد و فقط در حضور گزینش گر بدون کمک گرفتن از غیر تکمیل گردد.
9-‌ توضیحات تکمیلی در هنگام تحویل فرم‌های گزینشی به رابطین مدارس داده شده است.
10- نتایج تمامی مصاحبه‌ها را تا تاریخ 10/تیر/1391 توسط رابطین گزینش به واحد گزینش آمار و بررسی استان تهران ارسال نمایید.

حسین گودرزی
مدیر آمار و بررسی استان تهران
1391-3-30